Panasonic, Equinor og Hydro har nylig inngått et strategisk samarbeid for å undersøke mulighetene for en bærekraftig og kostnadseffektiv europeisk batterivirksomhet, og har bedt kommuner som kan levere tomt og infrastruktur til en slik satsning, om å melde seg.

Midtre Gauldal kommune har i dag gitt tilbud på tomt til batterifabrikk. Det er spesifisert behov for 2000 arbeidsplasser i fase 1 og ytterligere 3000 i fase 2. Energibehovet er beskrevet fra 100 til 300 MW effekt inn til fabrikken. Arealene som etterspørres er på 400 daa i fase 1 og ytterligere 600 daa til fase 2.

Det vises til kravspesifikasjonen fra samarbeidsaktørene. Midtre Gauldal har en beliggenhet i Trondheimsregionen og Trøndelag som er sentral i forhold til den kompetanse, utdanning og opplæring som nødvendig for arbeidstakere til en batterifabrikk. Behovet for arbeidsstyrke i fase 1 utgjør bare 1,5% av den totale arbeidsstyrken innen 60 minutter fra Støren. Tilsvarende i fase to utgjør behovet vel 4% av arbeidsstyrken.

Kommunen utvikler en ny og grønn bydel i Støren Sør, og tar med det høyde for at flere kan bosette seg nær fabrikken. Det er også gode kollektivløsninger med ny E6 og nye togsett på Trønderbanen som bidrar til en økning i kapasiteten. Logistikk og transportvolum er vurdert til å kunne leveres som forutsatt i kriteriene. E6 gir rom for effektiv transport langs veg inn til havn eller direkte ned til kontinentet

Tomt ca. 400 daa for første fase ligger innenfor det som allerede er under opparbeidelse i Støren Sør. Med de tillegg som er avsatt i KDP Støren, er vi oppe i totalt vel 600 daa. Infrastruktur er en del av tilretteleggingen. Det bygges adkomst, som ferdigstilles medio 2021 for modulvogntog og nødvendig infrastruktur inn til næringsarealene. Næringsarealer opparbeides parallelt med veg og de første arealene ferdigstilles for bygging medio 2022. Midtre Gauldal kommune ser det også som realistisk å kunne levere etterspurte vann- og strømbehov.

Vi ser fram til å kunne bidra med tomt til batterifabrikk om vi skulle bli det foretrukne alternativet.

Midtre Gauldal- først til framtida