Midtre Gauldal Næringsselskap KF har mottatt tilbud til anbudskonkurransen som omfatter veg og infrastruktur opp til næringsarealet, Støren Næringsområde Sør. Prosessen rundt evaluering av tilbud er i gang og man antar å være ferdig med dette i starten av september.

Støren Sør, dette skal bygges:
4,3 km veg tilrettelagt for gående, syklende og biltrafikk
Slak stigning tilpasset modulvogntog.
Vann, avløp og annen infrastruktur med god kapasitet
Vegen er planlagt åpnet høsten 2020.
Finansiering: langsiktig rammelån planlagt betalt ned gjennom tomtesalg

Når vegen er ferdig er neste fase å klargjøre et stort næringsområde 9 minutter fra E6.